" /> Usluge

USLUGE

FIZIČKO TEHNIČKO OBEŽBEĐENJE, BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU, PROTIV POŽARNA ZAŠTITA I IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA.
OBEZBEĐENJE
-Fizičko obezbeđenje
-Mobilno obezbeđenje i intervencije patrolnog tima
-Video i alarm monitoring

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
Osim izrada Akta o proceni rizika pružamo i sledeće usluge u ovoj oblasti :
 -Kontrola i davanje saveta poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.
 -Učestvujemo u opremanju i uređivanju radnog mesta radi obezbeđivanja adekvatnih uslova rada.
 -Organizujemo preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline, opreme za rad.
 -Predlažemo mere za pobolјšanje uslova rada, naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom.
 -Pratimo i kontrolišemo primenu mera za bezbednost i zdravlјe zaposlenih na radu.
 -Pratimo stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim obolenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvujemo u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema i izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje.
 -Pripremamo i sprovodimo osnovno osposoblјavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.
 -Pripremamo uputstva za bezbedan rad i kontrolišemo njihovu primenu.
 -Zabranjujemo rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad u slučaju kada se utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlјe zaposlenog.
 -Sarađujemo i koordiniramo rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti BZNR.
 -Vodimo evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu kod poslodavca.
 -Zastupamo interese poslodavca pred inspekcijskim organima 

PREVENTIVNA ZAŠTITA OD POŽARA 
 -Pratimo stanje protivpožarne zaštite, blagovremeno dajemo primedbe, sugestije i savete.
 -Izrađujemo sva pravno – normativna Akta u oblasti zaštite od požara za korisnike usluga, ukoliko za to nije potebno posedovanje posebnih licenci.
 -Komuniciramo sa organima državne uprave i inspekcijskim organima u oblasti zaštite od požara
 -Pratitimo donošenje novih propisa, Zakona i izmena Zakona o zaštiti od požara, i o tome blagovremeno izveštavamo Korisnika usluga, kao i o tome koje su njegove obaveze na osnovu usvojenih izmena zakonske regulative.
 -Organizujemo uslugu servisiranje protivpožarnih aparata i hidranata i po potrebi pribavlјamo dovolјan broj adekvatnih ponuda za vršenje te usluge.
 -Poslove neposredno obavlјa lice sa položenim stručnim ispitom za obavlјanje poslova iz oblasti zaštite od požara za osobe sa visokim obrazovanjem
Powered by WebExpress